nl tr
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Verlanglijstje 0

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Alba Food Trading B.V.

Artikel 1 – Introductie
Naam: Alba Food Trading B.V.
Vestigingsadres: Jan van Galenstraat 4, 1051 KM Amsterdam
Postadres: Centrale Groothandelsmarkt 134, 1051 LJ Amsterdam
Telefoon: 020 – 488 9351
Faxnummer: 020 – 488 9353
E-mail: info@albafood.nl
KvK-nummer: 34172947

Artikel 2 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Verkoper: Alba Food Trading B.V., zoals omschreven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden;
2.     Koper: Iedere partij (natuurlijk- of rechtspersoon) die een overeenkomst met verkoper aangaat en/of aan wie verkoper een aanbieding heeft uitgebracht;
3.     Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen verkoper en koper wordt aangegaan, langs welke weg dan ook tot stand gekomen, elke wijziging daarvan en/of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst;
4.     Opdracht: Iedere bestelling dan wel verzoek van koper aan verkoper tot levering van door verkoper aangeboden goederen op locatie van Verkoper dan wel op de website dan wel op enige andere manier voorafgaand aan de bevestiging
5.     Aanbieding: Ieder voorstel van verkoper aan koper die niet algemeen van aard is, maar betrekking heeft op één of enkele kopers.
6.     Levering: De juridische levering;
7.     Prijs: Het door koper te betaling bedrag in euro’s exclusief omzetbelasting.
8.     Transport: Het vervoer van de goederen van de verkoper, dan wel de plaats waar de verkoper de goederen opgeslagen heeft, naar de koper.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.     Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper, bestellingen van koper en leveringen van goederen aan koper en/of het verrichten van diensten door verkoper. Met andere woorden, deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen verkoper en koper.
2.     Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht verstrekt op locatie, dan wel via de webshop, dan wel door het aangaan van een rechtsverhouding en/of overeenkomst met verkoper.
3.     Standaard voorwaarden en/of algemene voorwaarden van koper waaronder inkoopvoorwaarden, worden door verkoper niet aanvaard.
4.     Indien een aanbieding dan wel overeenkomst afwijkende afspraken bevat, gerelateerd aan genoemde voorwaarden, blijven voor het overige deze algemene voorwaarden steeds van toepassing.
5.     Indien een of meer individuele bepalingen uit deze buiten toepassing worden verklaard dan blijven de andere bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 4 – Overeenkomsten
1.     Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verkoper. Deze aanvaarding kan onder andere blijken uit de schriftelijke bevestiging en/of de aanvang van de uitvoering aangaande de overeenkomst.
2.     De overeenkomsten, gesloten met ondergeschikte personeelsleden zonder bevoegdheid van de verkoper, binden de verkoper niet zo lang deze niet door verkoper c.q. een bevoegd persoon, zijn bevestigd.
3.     Een overeenkomst kan op het moment van de aanvang van levering ex artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper worden geannuleerd.
4.     Alle opgegeven prijzen zijn netto prijzen en derhalve exclusief verschuldigde belastingen.
 
Artikel 5 – Aanbiedingen
1.     Aanbiedingen, zoals omschreven in artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.     Indien door koper een bestelling wordt gedaan, zonder dat uitdrukkelijk de prijs is genoemd dan wel dat de prijs onduidelijk is, dan wordt de prijs, indien de verkoper de bestelling uitvoert, berekend tegen de ten tijde van de uitvoering geldende prijzen en geldt derhalve de ‘normale’ prijs.
3.     In het geval van bestelling via de webshop, zal Verkoper eerst ten behoeve van de Koper een account aanmaken. Dit na ontvangst van door Verkoper aangegeven documenten en/of informatie. Het gebruik van de webshop en website is geheel voor rekening en risico van Koper. De daartoe verstrekte inlogcodes zijn persoonlijk en niet overdraag baar. Verkoper mag, indien de inlogcodes door derden gebruikt worden om bestellingen te doen, staat het Verkoper vrij de toegang tot dit platform te ontzeggen.
 
Artikel 6 – Levering
1.     Levering geschiedt op de plaats van de verkoper, dan wel daar waar de levering aanvangt.
2.     Leveringstermijnen, waaronder overeengekomen leveringsdata, zijn geen strikte termijnen maar streefdata. Verkoper zal zich inspannen een zo kort mogelijk leveringstermijn aan te houden. Indien Koper een fataal levertermijn hanteert, zal Koper dit melden bij Verkoper en zelf voor transport zorg moeten dragen.
3.     Een leveringstermijn gaat in op het moment dat de opdracht door de verkoper is ontvangen resp. bevestigd is aan koper.
4.     De leveringstermijn is in ieder geval gehaald indien voor of op de overeengekomen leveringstijd de goederen aan koper zijn aangeboden. De door koper getekende vrachtbrief vormt het bewijs van aanbod.
5.     Indien de koper na vertrek van de goederen bij de verkoper, dan wel daar waar de goederen zijn opgeslagen, de goederen weigert in ontvangst te nemen, staat het de Verkoper vrij vervoerskosten en/of opslagkosten ten gevolge daarvan aan koper in rekening te brengen. Tevens is verkoper in het hiervoor genoemde geval gerechtigd de goederen aan derden te verkopen, onverminderd zijn aanspraken tegen de koper. Verkoper zal met betrekking tot deze aanspraken op verzoek en na overleg identieke goederen onder dezelfde voorwaarden leveren dan wel aanbieden.
6.     Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper slechts recht op schadevergoeding indien de koper daardoor schade leidt. De bewijsplicht ligt bij de koper. De koper dient derhalve de schade en het causale verband tussen de overschrijding van een leveringstermijn en de schade door koper aan te tonen. Het overschrijden van de leveringstermijn geeft koper nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7 – Transport
1.     Op verzoek van Koper kunnen de goederen bezorgt worden op een adres door Koper aangegeven. Indien niet anders is overeengekomen zal Verkoper voor Transport zorgdragen.
2.     Indien koper en verkoper zijn overeengekomen dat transport op rekening en risico van de verkoper plaatsvindt, bepaalt de verkoper de manier van transport. Mocht de koper een andere wijze van vervoer wensen zal verkopen daarmee akkoord moeten gaan en zullen eventuele meerkosten voor rekening van de koper komen. Indien verkoper zorg draagt voor het transport is hij gerechtigd op naam en voor rekening en risico van de koper verbintenissen met derden aan te gaan, waaronder tevens noodzakelijke opslag wordt begrepen.

Artikel 8 – Hoeveelheid en kwaliteit
1.     Koper is gehouden om direct aansluitend aan de levering de hoeveelheid en kwaliteit van de gekochte goederen te controleren. Dit kan geschieden op locatie van Verkoper, indien koper de goederen zelf ophaalt dan wel, direct na levering na transport.
2.     Klachten dienen direct, dan wel uiterlijk binnen 24 uur na levering aan Verkoper bekend gemaakt te worden.
3.     Koper kan geen klachten indienen ten aanzien van afwijkingen in aantal of gewicht ten opzicht van de op de verpakking vermelde producten van gesloten producten of verpakkingen.
 
Artikel 9 – Overmacht
1.     Indien na het tot stand komen van de overeenkomst zich omstandigheden voordoen, die verkoper bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, niet kan worden nagekomen, heeft verkoper het recht om van koper een aanpassing van de overeenkomst tot uitvoering te vorderen. Onverminderd het recht van verkoper om zijn verplichting uit de overeenkomst op te schorten. De verkoper zal de redelijke belangen van de koper hierbij in ogenschouw nemen.
2.     Onder overmacht wordt onder andere verstaand het niet voldoen door leveranciers van verkoper aan hun verplichtingen ofwel, brand, staking of werkuitsluiting, het verloren gaan van te verwerken materialen, wijziging van im- en exportbepalingen, alsook oorlog, oorlogsgevaar en daaraan verbonden omstandigheden zoals oproer en dergelijke. Deze lijst is niet limitatief.
3.     Indien niet nakoming als gevolg van voornoemde omstandigheden meer dan zes maanden voortduurt; wordt de overeenkomst tussen partijen ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op schadevergoeding. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen, is verkoper gerechtigd tot een evenredig deel van het overeengekomen bedrag.
 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1.     Verkoper is slechts aansprakelijk voor directe schade, geleden door de koper veroorzaakt door verkoper, dit tot het bedrag waarvoor Verkoper verzekerd is, dan wel op basis van haar Regresrecht de aansprakelijkheid kan verleggen.
2.     Klachten en/of aansprakelijkheidsstellingen dienen aangetekend en schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht en worden slechts dan in behandeling genomen.
3.     Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, wanneer koper tot verwerking en/of door levering is overgegaan, terwijl koper het gebrek/de schade door een van koper te verwachten controle had kunnen constateren.
4.     Op koper berust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht dan wel de aansprakelijkheid gebaseerd is, dezelfde zijn als de goederen welke verkoper heeft geleverd.
5.     Indien er sprake zou (kunnen) zijn van schade, is verkoper gerechtigd de schade te beperken en/of te herstellen door een niet gebrekkig identiek goed te leveren, dan wel door het leveren van ontbrekende niet gebrekkige delen van het goed, welke de schade zou hebben veroorzaakt.
6.     Bedrijfsschade en andere gevolgschade, hoe dan ook genaamd, komen nimmer voor vergoeding in aanmerking. Koper heeft de verplichting zich hiertegen te verzekeren.
7.     De door verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden tot maximaal het door Verkoper verzekerde bedrag dan wel dat Verkoper op grond van haar Regresrecht zou kunnen toekomen.
8.     Verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan of ten gevolge van ter beschikking gestelde goederen van of aan koper.
 
Artikel 11 – Betaling
1.     Behoudens betalingen ineens via betaalportaal op website, is Koper gehouden om facturen binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst te voldoen aan Verkoper.
2.     Koper is niet gerechtigd om tot verrekening, uit welke hoofde dan ook, over te gaan.
3.     Koersverliezen ten gevolge van betalingen in een andere valuta dan overeengekomen zijn geheel voor rekening van koper.
4.     Verkoper is ten alle tijden en zonder verdere motivering gerechtigd vooruit betaling te vorderen dan wel voldoende zekerheid van betaling te eisen. Weiger van koper om de geëiste zekerheid te stellen, geeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van kosten, schade en eventuele winstderving.
5.     Bij het niet, niet tijdige en/of niet volledige betaling van het verschuldigde bedrag is koper een contractuele rente verschuldigd van 1,25% per maand over het onbetaalde verschuldigde bedrag gerekend vanaf het moment van verzuim.
6.     Bij niet, niet tijdige en/of niet volledige betaling van het verschuldigde bedrag komt koper van rechtswege in verzuim en is koper derhalve de onder artikel 11.5 van deze algemene voorwaarden plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de meest recente wet op de incassokosten.
7.     Nakoming van de koper kan slechts door een derden worden verricht indien koper dit aan verkoper heeft medegedeeld en verkoper hiermee akkoord is gegaan.
8.     In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper, zijn de vorderingen van verkoper jegens koper onmiddellijk opeisbaar.
9.     Verkoper is gerechtigd om, indien tijdige en/of volledige betaling achterwege blijft, zijn levering(en) op te schorten, ook indien een vaste leveringstermijn is overeengekomen.
 
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
1.     Verkoper blijft eigenaar de geleverde goederen en de nog te leveren goederen, zo lang koper niet aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Met andere woorden, tot het moment van volledige betaling door koper behoudt verkoper het eigendomsrecht van de goederen.
2.     Zo lang koper niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, is het koper verboden ten behoeve van derden een (bezitloos) pandrecht te vestigen dan wel dit te goed op een andere manier te bezwaren.
3.     Door vermenging of verwerking van de geleverde goederen met andere goederen gaat het eigendomsrecht niet verloren. In het geval van vermenging of verwerking van geleverde goederen, waaromtrent (nog) geen gehele betaling heeft gevolgd en derhalve eigendomsvoorbehoud op rust, geldt dat eigendomsvoorbehoud ook op het goed waarmee geleverde goederen zijn vermengd of verwerkt.
 
Artikel 13 – Slotbepalingen
1.     Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2.     Alle geschillen die zich tussen verkoper en koper voor mogen doen, worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam. Dit voor zover de wet niet dwingend een andere competente rechtbank aanwijst.
3.     De verhouding tussen verkoper en koper wordt geacht een business2business verhouding te zijn waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.| Meer

Contactgegevens

Centrale Groothandelsmarkt 134
1051 LJ   AMSTERDAM

info@albafood.nl

Tel:    +31 (0)20 488 93 51
Fax:   +31 (0)20 488 93 53

K.v.K. 34172947
B.T.W. NL8109.70.442.B01


 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn  exclusief  BTW   

© Copyright 2017 ALBA FOOD